تمامی کارگاه های سحر اتحادیه


مدرس دانشگاه، مشاور و رواندرمانگر تحلیلی

متخصص حیطه مشاوره فردی ،سازمانی ، شغلی ، رشد و توسعه فردی

کارگاه های آموزشی سحر اتحادیه

مسیرهای رشد که سحر اتحادیه در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin