تمامی کارگاه های زهره رحمان نژاد

زهره رحمان نژاد

زهره رحمان نژاد، مدیر سرمایه های انسانی مسیریاب نشان و Leadership Coach

کارگاه های آموزشی زهره رحمان نژاد
مسیرهای رشد که زهره رحمان نژاد در آنها تدریس می کند