تمامی کارگاه های ریحانه قدردان


روانشناس، مشاور و مدرس

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی. روانشناس، مشاور و مدرس کلینیک های نوین پاژ، راطا، رشدانا و دوستکام. اولین بانوی مدرس علوم رفتارشناسی در مشهد. تخصص در زمینه های روانشناسی صنعتی و سازمانی. مشاور مدیران و کارآفرینان در امور تناسب سنجی پرسنل ،گزینش ،استخدام نوین و مخاطب شناسی. سابقه ۶ سال برگزاری کارگاه های تیپ شناسی و رفتارشناسی با مدل جهانی DISC و MBTI، زبان بدن و هوش‌های گاردنر

کارگاه های آموزشی ریحانه قدردان

مسیرهای رشد که ریحانه قدردان در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin