تمامی کارگاه های دکتر محمدمهدی فراحی


استادیار

گروه آموزشی مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

کارگاه های آموزشی دکتر محمدمهدی فراحی

مسیرهای رشد که دکتر محمدمهدی فراحی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin