تمامی کارگاه های دکتر علیرضا حدادیان


استادیار
گروه آموزشی مدیریت
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد

تخصص در حوزه بازاریابی، رفتار مصرف کننده، بازاریابی دیجیتال، مدیریت برند، بازاریابی شبکه های اجتماعی

کارگاه های آموزشی دکتر علیرضا حدادیان

مسیرهای رشد که دکتر علیرضا حدادیان در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin