تمامی کارگاه های دکتر عباس غفاری


معاونت سرمایه انسانی هلدینگ آذین خودرو

دبیر 7 دوره کنفرانس توسعه منابع انسانی، عضو هیئت مدیره سه دوره انجمن مدیریت منابع انسانی ایران

کارگاه های آموزشی دکتر عباس غفاری

مسیرهای رشد که دکتر عباس غفاری در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin