تمامی کارگاه های قدسیه مستغنی


مدیر توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی دنون

کارشناس ارشد MBA
سوابق اجرایی:
کارشناس ارشد انجمن مدیران صنایع خراسان،
مدیر عامل شرکت همراهان صنایع،
مدیر منابع انسانی گروه سرمایه گذاری پارت سازان،
مدیر منابع انسانی صنایع پودر شیر مشهد،
مشاور منابع انسانی و
در حال حاضر مدیر توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی صنایع پودر شیر مشهد

کارگاه های آموزشی قدسیه مستغنی

مسیرهای رشد که قدسیه مستغنی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin