تمامی کارگاه های حمید فخر موحدی


سرپرست امور اداری و منابع انسانی اتاق بازرگانی خراسان رضوی

دبیر کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی
نماینده کارفرمایان در هیئت های تشخیص و بدوی اداره کار مشهد و سازمان تامین اجتماعی مشهد.
دارای 20 سال تجارب اجرایی و تخصصی در حیطه مدیریت منابع انسانی (بخشهای صنعتی / بازرگانی)
مشاور تخصصی روابط کار و طراح سیستم های جبران خدمات (حقوق و دستمزد – نظام های کارمزدی – آکورد و بهره وری)

کارگاه های آموزشی حمید فخر موحدی

مسیرهای رشد که حمید فخر موحدی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin