تمامی کارگاه های حمیدرضا سنایی فردکترای شهرسازی دانشگاه هنر، پژوهشگر شهری
زمینه های کاری: نظریه ها و مدل های پیشرفته در برنامه ریزی شهری
زمینه های پژوهشی: مطالعات فلسفی و جامعه شناختی شهر

کارگاه های آموزشی حمیدرضا سنایی فر

مسیرهای رشد که حمیدرضا سنایی فر در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin