تمامی کارگاه های حامد آرون


مدیر عامل موسسه آموزشی و شتابدهی رکاد

رئیس هیئت مدیره استودیو نوآوری دیجیتال چکاد،
کارشناس ارشد کارآفرینی

کارگاه های آموزشی حامد آرون

مسیرهای رشد که حامد آرون در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin