تمامی کارگاه های جمیل نیک اندیش

جمیل نیک اندیش

مدرس و مشاور نوآوری اجتماعی در کسب و کار

کارگاه های آموزشی جمیل نیک اندیش
مسیرهای رشد که جمیل نیک اندیش در آنها تدریس می کند