تمامی کارگاه های بهروز فتح آبادی


مدیر توسعه تجاری و عضو هیئت مدیره همیاب 24

کارگاه های آموزشی بهروز فتح آبادی

مسیرهای رشد که بهروز فتح آبادی در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin