تمامی کارگاه های بهرام صدیق زاده


عضو انجمن عکاسان ایران

کارشناسی رشته عکاسی تبلیغات، عضو انجمن عکاسان ایران، عضو انجمن عکاسان خراسان

کارگاه های آموزشی بهرام صدیق زاده

مسیرهای رشد که بهرام صدیق زاده در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin