تمامی کارگاه های ایمان حسامی


دکتری مدیریت منابع انساني

عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران، مدرس رسمي سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin