تمامی کارگاه های اندیشه عامریان

مدرس تیپ های رفتاری بر پایه مدل جهانی disc، کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت.

مدرس و مشاوره تخصصی منابع انسانی و رفتارشناسی فردی و اجتماعی در کلینیک
مشاوران آرشیدا