تمامی کارگاه های الیاس خسروی والا


هم‌بنیان‌گذار همفکر مشهد و استارتاپ جاده ابریشم

کارگاه های آموزشی الیاس خسروی والا

مسیرهای رشد که الیاس خسروی والا در آنها تدریس می کند


×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin