عنوان شغلی کارگزار سهام

Stock broker

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان مالی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

بورس

شرح شغلی کارگزار سهام

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارگزار سهام

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما