عنوان شغلی کارگزار بورس

Stockbroker

زیرمجموعه دپارتمان مالی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

حسابداری و مالی

شرح شغلی کارگزار بورس

کارگزاران بورس و اوراق بهادار شخص حقوقی است که حکم وکیل فرد را دارد و واسط بین سرمایه‌گذاران و سازمان بورس می باشد و کار خرید و فروش سهام و اوراق بهادار به نمایندگی از طرف مشتریان توسط کارگزاران انجام می‌شود.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارگزار بورس

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما