عنوان شغلی کارمند حسابداری

Accounting Clerk

زیرمجموعه دپارتمان مالی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

حسابداری و مالی

شرح شغلی کارمند حسابداری

مسئولیت های کارمند حسابداری شامل به روزرسانی سوابق مالی ، تهیه گزارش و دسته بندی کردن صورت های بانکی است. همچنین برای پردازش معاملات تجاری ، مانند حساب های قابل پرداخت و دریافتی ، کوپن هزینه ها و رسیدها ، برنامه های نرم افزاری حسابداری (به عنوان مثال SAP) را نیز اجرا خواهد کرد.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما