عنوان شغلی کارشناس تحقیق و توسعه آنلاین

Online Research and Development Expert

زیرمجموعه دپارتمان تحقیق و توسعه

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

تحقیق و توسعه آنلاین

شرح شغلی کارشناس تحقیق و توسعه آنلاین

کارشناس تحقیق و توسعه آنلاین کسی است که می‌تواند نیازهای عملکردی را به مشخصات محصول ترجمه کند(یعنی با توجه به نیاز بازار محصولات را به صورت عملکردی بهبود دهد)، فناوری های روز دنیا را مورد مطالعه خود قرار دهد و آن فناوری های را بومی ساری کرده و در شرکت یا سازمان مربوطه مورد استفاده قرار دهد، فرایندهارا بهبود دهد، فناوری ها را جذب و انتقال دهد و …
ویژگی‌های تخصصی، رفتاری و شخصیتی، شرایط احراز شغل، دانش، مهارت، توانایی و … تمامی مواردی هستند که باید در رابطه با یک کارشناس تحقیق و توسعه مورد توجه قرار بگیرند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای کارشناس تحقیق و توسعه آنلاین

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما