عنوان شغلی هماهنگ کننده و مسئول صورتحساب

Account Collector

زیرمجموعه دپارتمان مالی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

حسابداری و مالی

شرح شغلی هماهنگ کننده و مسئول صورتحساب

به طور کلی، جمع کننده صورتحساب مسئولیت یافتن مشاغل و مشتریان با حساب های عقب افتاده و اطلاع رسانی از طریق پست ، ایمیل یا تلفن را دارد. فعالیت های روزانه شامل مذاکره درباره برنامه های بازپرداخت و حفظ حساب های الکترونیکی و سوابق جمع آوری است

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما