عنوان شغلی هماهنگ کننده رویداد و برنامه های ویژه

Senior Special Events Coordinator

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان پشتیبانی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی هماهنگ کننده رویداد و برنامه های ویژه

هماهنگ کنندگان رویداد که به عنوان متخصصان رویداد یا برنامه ریزان رویداد نیز شناخته می شوند، مسئول تمام جنبه های برنامه ریزی رویداد هستند. وظایف اصلی آنها شامل انتخاب مکانها ، تعیین هزینه ، ترتیب دادن خدمات رویدادها و نظارت بر تأیید مشتری است. هماهنگ کنندگان رویداد ممکن است برای برگزاری رویداد های یک مجموعه یا به عنوان یک پیمانکار کار کنند.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای هماهنگ کننده رویداد و برنامه های ویژه

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما