عنوان شغلی منشی پرونده

File Clerk

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی منشی پرونده

کارمندان پرونده از سیستمی استفاده می کنند که معمولاً عددی یا الفبایی است و برای حفظ پرونده های کاغذی یا الکترونیکی از جمله مکاتبات ، رسیدها ، قراردادها و فاکتورها ، از اطمینان یافتن اطلاعات در هنگام نیاز ، استفاده می کند. آنها اسناد را سازماندهی و ثبت می کنند ، داده ها را بازیابی می کنند و پرونده های الکترونیکی را بارگذاری می کنند.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما