عنوان شغلی مسئول پشتیبانی اداری

Administrative Support Manager

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی مسئول پشتیبانی اداری

وظایف یک مسئول پشتیبان اداری شامل : برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی خدمات حمایتی یک سازمان می باشد. مسئولیت های خاص این جایگاه شغلی براساس نوع سازمان متفاوت است و ممکن است شامل بررسی سوابق ، توزیع نامه و برنامه ریزی و نگهداری از امکانات نیز باشد.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما