عنوان شغلی مسئول نامه های اداری

Mail Clerk

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی مسئول نامه های اداری

مسئول نامه های اداری نامه ها را در سراسر یک شرکت پردازش و توزیع می کند. وظایف اصلی آنها شامل مرتب سازی و دسته بندی نامه ها بر اساس بخش و اهمیت می باشد، ارسال نامه به آدرس های غیرمستقیم و ذخیره موجودی لوازم پستی نیز از جمله وظایف آنهاست می باشد

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما