عنوان شغلی مسئول خدمات اداری

Administrative Services Manager

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی مسئول خدمات اداری

وظایف یک مسئول خدمات اداری شامل: برنامه ریزی ، هدایت و هماهنگی بین یک یا چند سرویس اداری یک سازمان ، مانند سوابق و مدیریت اطلاعات ، توزیع نامه ، برنامه ریزی و نگهداری از امکانات ، عملیات حضانت و سایر خدمات پشتیبانی اداری.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مسئول خدمات اداری

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما