عنوان شغلی مدیر دفتر

Office Manager

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی مدیر دفتر

مدیران دفاتر وظیفه دارند که یک دفتر را بدون سر و کار و نظارت بر پشتیبانی اداری را اداره کنید. این کار می تواند به طور گسترده ای در وظایف و مسئولیتها باشد ، از پذیرش ، ویرایش کپی و پشتیبانی ، تا رسیدگی به یک نوع خاص از مستندات یا تشکیل پرونده برای یک بخش خاص می تواند باشد.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما