عنوان شغلی مدیر اداری

Administrative Director

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی مدیر اداری

مدیران اداری بر فعالیتهای اداری در یک مجموعه نظارت دارند. وظایف مشخصی که زیر نظر مدیران اداری در نظر گرفته می شود در مشاغل مختلف، متفاوت است ، همچنین عناوینی که به این جایگاه شغلی گفته می شود شامل مدیر عملیات و مدیر امور اداری و مدیر امور دارایی است. تجربه زیاد مهم ترین تخصص یک مدیر اداری می باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای مدیر اداری

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما