عنوان شغلی دبیر حقوقی

Legal Secretary

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری، حسابداری و مالی

شرح شغلی دبیر حقوقی

دبیر حقوقی یک جایگاه شغلی در زیرمجموعه حرفه حقوقی است.
وظایف یک دبیر حقوقی به طور معمول شامل کمک به وکلا می شود. دبیران حقوقی با تهیه و تشکیل اسناد حقوقی به تجدیدنظر و حل دعاوی کمک می کنند. برای شرکت های بزرگتر معمولا وظایف مدیریتی در حوزه حقوقی را یک دبیر حقوقی انجام می دهد. در نگاهی دیگر دبیر حقوقی مسئولیت یافتن اطلاعات مربوط به پرونده ها را بر عهده دارد.

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما