عنوان شغلی تحلیلگر مدیریت سوابق

Record Management Analyst

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی تحلیلگر مدیریت سوابق

تحلیلگر مدیریت سوابق سیستمهای مدیریت سوابق را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد تا با ارائه روش های جدید به بهبودی و کارآمدی بیشتر سیستم کمک کند. یک تحلیلگر مدیریت سوابق باید دانش آمار و مدیریت را داشته باشد و در کار با ابزار های مدیریت و تحلیلی مهارت های لازم را داشته باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای تحلیلگر مدیریت سوابق

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما