عنوان شغلی برگزار کننده رویداد

Event organizer

زیرمجموعه دپارتمان اداری-دفتری و دپارتمان پشتیبانی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

اداری و دفتری

شرح شغلی برگزار کننده رویداد

برگزار کننده رویداد مسئولیت هماهنگی و انجام برنامه ریزی های لازم و مدیریت عوامل اجرایی را در جهت برگزاری یک رویداد کامل و بی نقص بر عهده دارد. این جایگاه شغلی نیازمند مهارت هایی نظیر مدیریت منابع، استفاده از نرم افزار های مدیریت پروژه و برنامه ریزی دقیق و منظم دارد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای برگزار کننده رویداد

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما