عنوان شغلی برنامه نویس موبایل React

React Mobile Developer

زیرمجموعه دپارتمان تولید و دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی فرانت اند، برنامه نویسی موبایل

شرح شغلی برنامه نویس موبایل React

یکی از فریم ورک های بسیار معروف زبان برنامه نویسی JavaScript فریم ورک react native نام دارد و شرکت های بسیاری به دنبال برنامه نویسان سمت کاربری اند که به این فریمورک مسلط هستند. یک برنامه نویس react علاوه بر تسلط بر فریمورک react باید در برنامه نویسی فرانت اند مهارت های کافی را دارا بوده و با اصول طراحی رابط کاربری نوین هم به طور کامل آشنا باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای برنامه نویس موبایل React

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
رشدانا
مشاوره سریع با ما


    
    دوره های پیشنهادی:
    سایر دوره ها
    ×

    سرویسهای سایت ما