فرزانه غفاری

پیشتاز با تجربه

مسیر رشد طی شده

دوره جامع آموزش دیجیتال مارکتینگ و بازاریابی اینترنتی

رشته تحصیلی

کارشناس ارشد کامپیوتر گرایش نرم افزار

رزومه و توضیحاتی در مورد فرزانه غفاری

عــــاشــــق مــــهارت های نــــرمــــ
روحــــیــــه بــــالــــای ڪــار تــــیــــمــــیــــ
عــــاشــــق تــــوســــعــــه و بــــهبــــود در زمــــیــــنــــه هوش مــــصــــنــــوعــــی و مــــاشــــیــــن لــــرنــــیــــنــــگ و پــــایــــتــــونــــ
روابــــط عــــمــــومــــی بــــالــــا
مــــدرس دانــــشــــگــــاه
مــــتــــرجــــم زبــــان فــــارســــی بــــه انــــگــــلــــیــــســــی و بــــرعــــڪــســــ
مــــدرس زبــــان Speaking
مــــدرس زبــــان Writing
مــــدرس زبــــان Listening
مــــدرس زبــــان Reading
مــــدرس زبــــان ڪــنــــڪــور تــــا مــــقــــطــــع دڪــتــــری بــــا مــــتــــد تــــنــــد خــــوانــــی
مــــربــــی تــــنــــد خــــوانــــی و تــــقــــویــــت حــــافــــظــــه بــــا مــــتــــد دانــــشــــگــــاه هاروارد .
نــــمــــایــــنــــده شــــهرداری دارای تــــوڪــن ( انــــجــــام ڪــلــــیــــه امــــور شــــهرداری از جــــمــــلــــه پــــروانــــه- پــــایــــانــــڪــار – عــــدم خــــلــــاف و اســــتــــعــــلــــامــــات و …)

۶ ســــال ســــابــــقــــه ڪــار در شــــهرداری مــــشــــهد بــــا ســــمــــت پــــیــــشــــخــــوانــــ
فــــعــــال در بــــخــــش پــــژوهش های شــــهرداریــــ
فــــعــــال در حــــوزه گــــردشــــگــــری و ارتــــبــــاطــــات و روابــــط عــــمــــومــــیــــ
همــــڪــاری بــــا شــــرڪــت های صــــادر ڪــنــــنــــده بــــه عــــنــــوان مــــتــــرجــــمــــ

هدف از شــــرڪــت در رشــــدانــــا :
ڪــســــب مــــهارت های تــــخــــصــــصــــی لــــازم جــــهت تــــوســــعــــه ڪــســــب و ڪــار ( تــــدریــــس IELTS و تــــوســــعــــه هوش مــــصــــنــــوعــــی و بــــهبــــود مــــهارت های نــــرم ) در فــــضــــای شــــبــــڪــه های اجــــتــــمــــاعــــی الــــخــــصــــوص ایــــنــــســــتــــاگــــرام و ســــایــــت و راه انــــدازی ســــیــــســــتــــم جــــذب مــــشــــتــــری از طــــریــــق فــــضــــای مــــجــــازیــــ

ارتباط رایگان و پیشنهاد کار

برای ارسال درخواست ارتباط با ایشان، اینجا کلیک کنید

لینک ارتباطی

فرزانه غفاری

شما هم می خواهید اینجا باشید؟

اگر شما هم می خواهید کارآموز شوید و در مسیر رشد استخدام و شغل قرار گیرید، کافیست تصمیم بگیرید و روی تصویر زیر کلید کنید:

کارآموزی
مشاوره بگیرید 09301302890 9:00 تا 16:00

×
roshdana aparat roshdana instagram roshdana twitter roshdana telegram roshdana linkedin