تمامی کارگاه های دکتر حسین خراشادی زاده

حسین خراشادی زاده

موسس و مدیرعامل گروه پژوهشی نقطه عطف، مشاور رشد و توسعه کسب و کار، کوچ توسعه فردی، دکترای مدیریت کسب و کار