تمامی کارگاه های هادی میری

نویسنده کتاب آیین اثرگذاری . مجری. گوینده و روانشناس با سابقه برگزاری صدها دوره در شهر های مختلف کشور