تمامی کارگاه های مهدی شهبازی

http://www.roshdana.com/wp-content/uploads/2019/03/shahbazi.jpg

مدرس و مشاور کسب و کار / مربی کارآفرینی. تولید کننده محتوای آموزشی برای کسب و کار های نوپا دانش آموخته MBA و عضو کلوپ مدیران