تمامی کارگاه های ریحانه قدردان

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مدیر عامل شرکت آفرینش اندیشه راستین مانا، مشاور و روانشناس کلینیک مشاوره و روانشناسی نوین پاژ
سابقه ۳ ساله تدریس تیپ شناسی و رفتارشناسی بر اساس مدل جهانی دیسک
مدرس دوره های هوش و استعدادیابی کودکان