تمامی کارگاه های بهرام صدیق زاده

کارشناسی رشته عکاسی تبلیغات، عضو انجمن عکاسان ایران، عضو انجمن عکاسان خراسان