مرکز نوآوری شهرداری مشهد

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهد، بعنوان اولین مرکز نوآوری شهری شرق کشور، زیرنظر مستقیم برنامه ریزی شهرداری مشهد فعالیت می کند که در آن چندین شتابدهنده، تیم های استارتاپی و شرکت های حوزه طراحی شهری حضور دارند.

آدرس این مرکز :

مشهد، کوهسنگی، چارسوق هنر (ابتدای پارکینگ سمت راست کوهسنگی، طبقه بالا

مرکز نوآوری شهری شهرداری مشهددوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها