همکاران ما

تیم مدیریت

همکاران افتخاری رشدانا

دپارتمان گزینش

mrs-neda-mahmoodi

ندا محمودی

رشد یار
mr-masoud-moaveni

مسعود معاونی

رشد یار
نرگس حیدری

نرگس حیدری

رشد یار
mrs-maryam-rajabi

مریم رجبی

رشدبان

دپارتمان تبلیغات

دپارتمان فنی

دپارتمان روابط عمومی

mrs-zeinab-moradi

زینب مرادی

رشد یار
mrs-hanieh-moradi

حانیه مرادی

رشد یار
mrs-mina-shafighi

مینا شفیقی

رشد یار
mrs-mana-mastour

مانا مستور

رشد یار
mr-ahmad-modiri

احمد مدیری

رشدبان

دپارتمان تحقیق و توسعه

دپارتمان کودک و نوجوان

دپارتمان رسانه