عنوان شغلی برنامه نویس بک اند

Programmer Back And

زیرمجموعه دپارتمان فنی

تخصص هایی که به این جایگاه شغلی می رسد

برنامه نویسی بک اند

شرح شغلی برنامه نویس بک اند

یک برنامه نویس بک اند به برنامه نویسی با حداقل یکی از زبان های سمت سرور مانند php و c# و … مسلط است و در حقیقت مکمل برنامه نویس فرانت اند باشد. برنامه نویس فرانت اند می تواند تاثیر زیادی در بهبود فرآیند ها داشته باشد و بهتر است که با فرانت نیز آشنا باشد.

مسیر رشد شغلی پیشنهادی برای برنامه نویس بک اند

برخی از آموزشهای مورد نیاز

مهارتهای مختلف را بیاموزید

برای شروع رشد مهارتی، یک عنوان شغلی-مهارتی انتخاب کنید

مشاغل هر دپارتمان را بدانید

کسب و کارها دپارتمان های متفاوتی دارند. هر دپارتمان از چندین عنوان شغلی تشکیل شده است. یک دپارتمان انتخاب کنید:

کارآموزی
مشاوره سریع با مادوره های پیشنهادی:
سایر دوره ها